Jesteś tutaj

Usunięcie granic terenu to jedna z podstawowych usług związanych z kompleksem badań geodezyjnych terenu. Procedura ta obejmuje montaż punktów zwrotnych placu budowy, a także montaż znaczników granicznych w celu określenia jego rzeczywistych granic. W postaci tych samych znaków można użyć najzwyklejszych drewnianych kołków lub metalowych prętów.
W jakich przypadkach konieczna jest usługa usunięcia granic działki?

Geodezja terenu budowy musi być wykonana bezwzględnie dla:

 1.     Dokonywanie czynności prawnych z przedmiotem gruntowym. Mogą to być kupno i sprzedaż gruntu, dzierżawa itp.
 2.     Właściwe wykonanie roszczeń dokumentuje, że granice serwisu zostały naruszone nie na Twoją korzyść.
 3.     Prawnie uzasadniona zmiana dotychczasowych użytkowników gruntów.
 4.     Organizacja rozwoju prawnego przydzielonego terytorium i / lub wielkoskalowych prac krajobrazowych na terenie.
 5.     Podział analizowanego terenu pomiędzy kilku właścicieli. W ten sposób możliwe będzie ustalenie wyraźnych granic witryny, a także wyeliminowanie możliwości błędów podczas sekcji.
 6.     Utrata punktów orientacyjnych. W przywracaniu znaków granicznych pomoże wykwalifikowany zespół nauk o Ziemi. Kształt terenu można łatwo przywrócić dzięki jego współrzędnym.

Nabycie lub dzierżawa działki przy braku jej granic w postaci znaków granicznych jest w każdym razie „świnią w worku”. Konsekwencją takiego porozumienia mogą być spory terytorialne z sąsiadami, a także liczne roszczenia organów gospodarowania gruntami.

Wydanie dobrze napisanego aktu oczyszczenia granic niepieniężnej działki zapewnia przejrzystość wszelkich manipulacji prawnych i bezpieczeństwo transakcji dla obu stron.

Wykorzystanie tymczasowych i długoterminowych punktów orientacyjnych - cechy aplikacji

Zarówno pierwszy, jak i drugi znak są używane w normalnej praktyce podczas pomiarów terenu.

Tymczasowe „granice” – znaki służące do identyfikacji punktów zwrotnych przedmiotu badań podczas badań. Można tu zastosować wszelkiego rodzaju urządzenia (metalowe okucia, drewniane paliki, drążki itp.).

Stosowanie znaków długoterminowych jest istotne w momencie wyznaczania granic obiektów gospodarowania gruntami. Drewniany słup lub metalowa rura może służyć jako długoterminowy znacznik graniczny. Konstrukcje takie podlegają zabetonowaniu w gruncie w celu zapobieżenia powstawaniu i rozwojowi korozji.

Przypadki, w których znaczniki granic nie są potrzebne podczas usuwania granic

 •     Gdy istnieje wspólny punkt zwrotny dla dwóch sąsiednich odcinków.
 •     Tam instalacja „beaconów” jest fizycznie niemożliwa. Przykładem może być praca na zbiorniku wodnym.
 •     Zabrania się wykonywania badań geodezyjnych na terenie, granice terenu są nakreślone farbą.
 •     Badany obszar znajduje się w bliskiej odległości/w sąsiedztwie obiektów przyrodniczych i/lub ogrodzeń. Instalacja znaków granicznych w tym przypadku leży w gestii właściciela.

Usunięcie granic terenu w przyrodzie - czynniki w kształtowaniu kosztów pracy

Liczba zainstalowanych wszystkich znaczników granic jest głównym składnikiem kosztów usunięcia granic. Ponadto koszt tej usługi geodezyjnej zależy od następujących parametrów:

 •     rodzaj płatnika. Koszt usług dla różnych wykonawców dla osoby fizycznej i prawnej może się znacznie różnić przy tym samym zakresie prac.
 •     Wymiary działki. Ten parametr określa liczbę punktów umieszczonych na terenie. Im wyższy ten wskaźnik, tym wyższy koszt usunięcia granic terytorium.
 •     Wyczucie czasu. Średni czas realizacji to 3 dni. Jeśli pojawi się znak „Pilne”, koszt zostanie uzgodniony z inżynierami indywidualnie.
 •     Niedostępność terenu. W tej sekcji mówimy nie tylko o odległości biura Geoscience od miejsca pracy, ale także o cechach terenu na budowie - to określa rodzaj sprzętu, który będzie używany podczas usuwania granic witryny.

Przedmiotowa usługa obejmuje wyjazd inżyniera i oględziny terenu, ocenę prac do wykonania, określenie lub przywrócenie istniejących granic, przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz przekazanie aktu usunięcia strona w formie dokumentu sprawozdawczego do klienta.

 

Geoscience to nie tylko ekonomicznie uzasadniony wybór, ale także duża szybkość pracy!

 •     Początek. Z apelem do Geoscience może minąć kilka godzin do 1 dnia od otrzymania zamówienia do przybicia pierwszego znaku granicznego!
 •     Zadanie usunięcia granic terenu realizowane jest w ciągu 10-15 minut, co zapewnia najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny.
 •     Założenie 7 kołków (punktów orientacyjnych) na działce o łącznej powierzchni nie większej niż 25 arów trwa nie dłużej niż 30 minut!

Rozważany kompleks badań przeprowadzany jest na 1 wyjazd brygady! Wyjątkiem mogą być przypadki, w których występują trudności z dostępem do sieci Internet w regionie lub funkcjonowaniem serwera.

Jeśli chodzi o dokładność usunięcia granic terenu, wskaźnik ten reguluje oficjalny dokument:

 1.     100 mm - dla obiektów znajdujących się w granicach osiedla.
 2.     200 mm - dla gospodarstw rolnych.
 3.     Do 300 mm - dodatkowy błąd.

Czy zdecydowałeś się skorzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie geodezji, a w szczególności usuwania granic terenu w naturze? Nauka o Ziemi będzie wymagać od Ciebie:

 •     Kopia dokumentów, które mogą potwierdzić własność gruntu, wydanych klientowi usługi.
 •     Numer katastralny obiektu przyszłej rozbudowy/przebudowy.
 •     Zorganizuj dostęp do terenu dla specjalistów z dziedziny nauk o Ziemi.

Zakres prac i kolejność usuwania granic terenu wykonywanych przez Geoscience

Główne etapy realizacji rozpatrywanej usługi geodezyjnej to:

 1.     Etap przygotowawczy. Tutaj gromadzone są wszystkie dostępne już informacje o serwisie, a także analizowane są dokumenty dostarczone przez klienta.
 2.     Próby terenowe. Na tym etapie przeprowadza się ustalanie współrzędnych geodezyjnych na terenie, a także instalację specjalnych znaków.
 3.     Dokumentacja uzyskanych danych dotyczących usunięcia granic terenu.

Przed przystąpieniem do organizacji workflow ważne jest przygotowanie się w kwestii dokumentów! Właściwe podejście zapewnia następującą listę artykułów:

 •     Umowa potwierdzająca intencje wykonawcy i klienta - zakres prac, terminy, cena i inne szczegóły.
 •     Wyciąg z paszportu katastralnego dla gruntów. Artykuł powinien zawierać sekcję wskazującą punkty zwrotne na badanym obszarze. Uzyskanie tego dokumentu jest możliwe bez udziału specjalisty w ciągu 4-6 dni w Katastrze Stanowym.
 •     Plany sytuacyjne terenu. Materiały te zawarte są w paszporcie technicznym obiektów skoncentrowanych na ziemi. Przygotowaniem planów sytuacyjnych zajmują się ich organy. inwentaryzacja (WIT).
 •     Dane inwentaryzacyjne lasu oraz materiały planistyczne i kartograficzne. Możesz je zdobyć kontaktując się z urzędami architektury i mieszkalnictwa.
 •     Dokumenty opisujące planowanie terytorialne wszystkich przyszłych obiektów na terenie.

Ważne jest, aby wszystkie dokumenty były zgodne z wymogami określonymi przez prawo.

Co klient otrzymuje w raporcie o Ziemi po zakończeniu prac:

Oprócz faktycznego określenia granic, klientowi zostaje przekazany pakiet dokumentów:

 •     Akt pracy, który został już wykonany przez zespół Geoscience. Tutaj odnotowuje się nie tylko dokładną lokalizację punktów zwrotnych, ale także całkowitą liczbę.
 •     Certyfikaty inżynierów, którzy byli zaangażowani na etapie usuwania granic.

Optymalny czas na wykonanie tego typu pomiarów geodezyjnych to przedział 1-2 dni.

Korzyści z korzystania z usług zespołu Geoscience

 1.     W pracy wykorzystujemy szwajcarskie narzędzie, co pozwala nam zagwarantować naszym klientom maksymalną produktywność i dokładność pomiaru.
 2.     Wszystkie wykonywane przez nas prace wykonywane są przy zaangażowaniu wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów geodetów, a także geodetów.
 3.     Oferujemy najbardziej lojalną cenę geousług, łącznie z wykonaniem wszelkich dokumentów.
 4.     Zapewnia dużą szybkość pracy bez utraty jakości.
 5.     Szeroka geografia pracy. Obecność kilku oddziałów firmy na terenie całego kraju pozwala nam zachować mobilność i możliwość przewożenia przedstawicieli dowolnych regionów.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość odmowy skorzystania z usług profesjonalistów i próby samodzielnego wykonania szeregu zadań, uzbrojonych w linijkę lub inne ręczne urządzenie formatujące. Jednak w przypadku usuwania krawędzi terenu – nie jest to najlepsze rozwiązanie! Czemu:

 •     Prawidłowe określenie wielkości strony z minimalnym błędem jest możliwe tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu i zaangażowaniu osób, które wiedzą jak się z tym obchodzić.
 •     Bez doświadczenia, wykształcenia i umiejętności nie będzie możliwe uwzględnienie wszystkich standardów i przestrzeganie ich w toku pracy.
 •     Z apelem do specjalistów Geonauki otrzymasz faktyczne potwierdzenie wykonanych badań geodezyjnych w postaci urzędowo poświadczonej ustawy o zniesieniu granic.

Co potwierdza kompetencje i profesjonalizm geodetów Geoscience?

Wysoką jakość wszystkich prac geodezyjnych na Państwa terenie potwierdzają następujące serie dokumentów:

 1.     Dyplom inżyniera geodeta. Wszyscy inżynierowie z uprawnieniami są wpisani do rejestru ogólnego, który jest własnością publiczną!
 2.     Oficjalnie certyfikowane dokumenty potwierdzające przegląd sprzętu używanego przez niezależnych specjalistów.
 3.     Zniesienie granic działki w realizacji implikuje możliwość zawarcia formalnej umowy pomiędzy klientem a wykonawcą.
 4.     Kopie dokumentów statutowych firmy.
 5.     Przykłady zrealizowanych wcześniej projektów podobnych do Twojego.

Dokument sprawozdawczy z wykonanych pomiarów geodezyjnych zawiera następujące serie charakterystyk:

 •     Lokalizacja placu budowy.
 •     Informacje o tym, kto jest właścicielem terytorium.
 •     Informacje o znacznikach granicznych zainstalowanych na terenie.
 •     Całkowita powierzchnia terenu zabudowanego.
 •     Dane o współrzędnych terenu - jego dokładna lokalizacja.
 •     Numer katastralny.

W dokumentacji sprawozdawczej wyodrębniona jest również osobna pozycja, która dedykowana jest geodetom, którzy wykonali na obiekcie zestaw prac geodezyjnych w celu wykonania jego granic w przyrodzie. Akt sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest klientowi serwisu.